optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Bærekraft

Med fokus på bærekraftsmålene 3, 8, 11 og 12

Optice AS utfører ventilasjonsrens, renseoppdrag og innreguleringer over hele landet. 

Våre team utfører oppdrag i både offentlige/kommunale bygg og for private bedrifter.

Vi ser derfor på det som vårt ansvar å gjøre bærekraftige valg enklere og mer tilgjengelige for dem.

Vi har befarere som vurderer ditt bygg ut fra gjeldende forskrifter og regler, og anbefaler tiltak, tidspunkt og intervall. 

Våre teknikere er erfarne problemløsere, og er oppdaterte på alle typer anlegg.

Optice samarbeider med Energirådgivere godkjent av Enova, og kan bistå med å få energivurdert dine bygg.

Husk at et optimalisert anlegg sparer deg for energi OG kvalitetssikrer inneklimaet, og Optice AS har Bærekraftsmål som en viktig del av vårt arbeid.

VALGTE BÆREKRAFTSMÅL FOR OPTICE AS

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Optice AS har valgt å sette søkelys på de målene der vi mener vi kan gjøre en forskjell.
FN´s Bærekraftsmål nr. 3

Ved å bidra til forbedret inneklima vil Optice kunne være med å bidra til å senke sykdomstilfeller som resultat av dårlig luftkvalitet.  Vi ønsker å arbeide aktivt for å finne nye metoder for å bedre innemiljøet enda mer.

FN´s Bærekraftsmål nr. 8

Optice jobber for å redusere utenforskapet i vårt distrikt.  Det er ett økende problem, og vi ser på metoder der vi aktivt kan være med å bidra for å få unge mennesker inn i arbeidslivet, og kjenne på mestringsfølelsen.

 

FN´s Bærekraftsmål nr. 11

Ved riktig rengjørings intervall i eksisterende kanaler, grenrør og aggregat vil levetiden forlenges.

Optice kan bidra til utstrakt gjenbruk av tidligere brukte ventilasjonsdeler.

FN´s Bærekraftsmål nr. 12

Optice skal ha en miljøvennlig avfallshåndtering, Vi bidrar også med et mer energivennlig forbruk ved bedre utnyttelse av eksisterende ventilasjonsanlegg.

 

ÅPENHETSLOVEN

I Norge trådte Åpenhetsloven i kraft fra 1. juli 2022, med krav til første offentliggjøring av redegjørelse innen
30. juni 2023. Loven har som formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold samt å sikre allmennheten tilgang til informasjon om disse forholdene og
hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Lovkravet, sammen med andre tiltak, er en del av Norges innsats for å oppfylle FNs bærekraftsmå l, spesielt mål nummer 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt må l nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen i loven er plikten til å utføre og rapportere på aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter må undersøke og vurdere potensielle og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester. Virksomhetene må også iverksette tiltak for forbedring, samt følge opp og rapportere om disse tiltakene.

Optice AS jobber for at åpenhetsloven er forankret i vårt arbeid.

EUs – taksonomi

Taksonomien er en viktig del av EUs handlingsplan som er et klassifiseringssystem som setter kriterier for å definere bærekraftige bedrifter.  Dette gjelder for bedrifter(pr. regnskapsåret 2023) med en omsetning større en 40 millioner euro og over 500 ansatte. Optice AS har fokus på dette allerede nå , da dette er viktig for EUs bærekraftige arbeid fremover.

KRITERIER:

Bidra vesentlig til minst ett av følgende seks miljømål:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
  5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
  6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Ikke være til skade for noen av de andre fem miljømålene

Oppfylle minstekrav til sosiale forhold og selskapsstyring

God helse, energisparing m.m. starter med et godt inneklima og Optice hjelper dere med dette.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon