optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Forskrifter

Optice AS har hele tiden fokus på forskrifter, og vi oppdaterer oss jevnlig på disse og regler for øvrig som har betydning for vårt arbeid innen ventilasjonsrens, feilsøking og innregulering.

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds forskrift: Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. FG-1100:1

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap:  Lov om vern mot brann paragraf 6

Arbeidstilsynet: Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen – Kapittel Drift/vedlikehold

(Direktoratet for byggkvalitet) RISE 2019:04040 – Brannrisiko forbundet med kull- og vedfyrte griller i restaurant

DiBK– Byggteknisk forskrift TEK17 om tekniske krav til byggverk Kap. 13  paragraf 13-1 og 13-3

Byggforsk: Byggforskserien 752.251 – Kapittel 6.1.4

Helsedirektoratet: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v paragraf 19

FHI Folkehelseinstituttet: Anbefalte faglige normer for inneklima – kapittel 15

Det må etableres rutiner for jevnlig rengjøring iht. anbefalinger fra Sintef Byggforsk:

752.250 Byggforvaltning  – Rengjøring av ventilasjonsanlegg – Tilsmussing og rengjøringsbehov

752.251 Byggforvaltning – Metoder for rengjøring av ventilasjonsanlegg

 

Rengjøring av offentlige bygninger er hjemlet i Plan- og Bygningsloven, med tilhørende teknisk forskrift (TEK). Videre sies det en del om miljørettet helsevern i kapittel 4a i Kommunehelseloven.

 

Arbeidsmiljøloven regulerer en del rundt inneklima i Kapittel 4 §4-1 og §4-4(1) for å sikre klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

 

Lov om Brann og Eksplosjonsvern og i Lov om vern mot forurensninger og avfall.

 

Det er flere standarder som også gjelder for inneklima og luftkvalitet:

INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – målesystem for vurdering

EN ISO 16890-1:2016 Luftfiltre for allmenn ventilasjon

NS-EN 1822-1 – Høyeffektive luftfiltre (HEPA og ULMA

ARBEIDSMILJØLOVEN OM INNEKLIMA

Inneklima får en stor betydning for trivsel og helse. Arbeidsmiljøloven § 4–4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskade- lige, sjenerende eller belastende forurensninger.

Hva sier lovverket om inneklima og fukt?
Inneklima. Inneklimaet, herunder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt, stråling og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer, skal være helsemessig tilfredsstillende. Godt inneklima i barnehagen og på skolen har betydning for helse og trivsel hos barn og elever.

Typiske plager ved dårlig innemiljø er:
Luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner i luftveier; allergi, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Tørr irritert hud i ansikt og hender. Hodepine, tretthet og luktplager. Irritert hals.

Når er det krav til ventilasjon?        Byggteknisk forskrift – for nye boliger
Selve kravene er fastsatt i §13-2: Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 kubikkmeter per time per kvadratmeter gulvareal når boenheten er bebodd.

Regler om temperatur
Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at dere holder temperaturen under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Unngå temperatur under 19°C eller over 26°C.

ARBEIDSMILJØLOVEN OM INNEKLIMA

Inneklima får en stor betydning for trivsel og helse. Arbeidsmiljøloven § 4–4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskade- lige, sjenerende eller belastende forurensninger.

Hva sier lovverket om inneklima og fukt?
Inneklima. Inneklimaet, herunder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt, stråling og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer, skal være helsemessig tilfredsstillende. Godt inneklima i barnehagen og på skolen har betydning for helse og trivsel hos barn og elever.

Typiske plager ved dårlig innemiljø er:
Luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner i luftveier; allergi, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Tørr irritert hud i ansikt og hender. Hodepine, tretthet og luktplager. 

Når er det krav til ventilasjon?        Byggteknisk forskrift – for nye boliger
Selve kravene er fastsatt i §13-2: Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 kubikkmeter per time per kvadratmeter gulvareal når boenheten er bebodd.

Regler om temperatur
Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at dere holder temperaturen under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Unngå temperatur under 19°C eller over 26°C.

I sikkerhetsforskriftene til FG Skadeteknikk, som er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, er det et punkt som omtaler renhold:

«Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri

fg-1100_1 Sikkerhetsforskrift

Ta kontakt med oss i Optice AS, så kan vi finne en løsning på hvordan du kan få renset ventilasjonsanlegget, med alle de fordeler dette innebærer.